FitnessGym Oy:n sopimusehdot

1. Jäsenyys

1.1  FitnessGym:n palveluiden käyttäminen edellyttää FitnessGym:n jäsenyyttä.

1.2  FitnessGym:n jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,

  • jotka eivät ole velkaa FitnessGym:lle ja
  • joiden terveydentila hyvä.

1.3 Kohdasta 1.2. poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia Jäsensopimuksen FitnessGym:in kanssa alaikäisen puolesta. Tällöin jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

1.4 Jäsenen jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään jäsensopimukseen kirjatun ns. sitoutumisajan, joka on 1kk liittymisajankohtana sekä 1kk laskutuksella.

1.5  Jäsenyys on henkilökohtainen.

1.6  Jäsenyystyyppiä muutettaessa jäsen hyväksyy kirjallisesti aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien.

1.7 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei FitnessGym voi aina taata osallistumispaikkaa jäsenen valitsemalle liikuntatunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu.

1.8  Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että FitnessGym voi jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

2. Jäsenmaksut

2.1  Jäsenen tai muun henkilön, joka jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut FitnessGym:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

2.2  Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan FitnessGym:n voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

2.3  Jäsensopimukseen perustuvia jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun jäsensopimuksen irtisanomisaikana, lukuun ottamatta tilanteita jossa jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

2.4  Jäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua siltä ajalta kun jäsenyys on jäädytetty kohdan 5 ehtojen mukaisesti

2.5  Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e-lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan FitnessGym:n jäsenmaksujen automaattiset kuukausiveloitukset. Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

2.6  Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi FitnessGym voi periä jäseneltä myöhästyneiden jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

2.7  FitnessGym siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan FitnessGym:lle, voi FitnessGym kohdistaa nämä suoritukset johonkin jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun.

3. Jäsenen velvollisuudet sekä jäsenkortti

3.1  Jäsen on velvollinen:

  • leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan FitnessGym:lle
  • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.

3.2   Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen FitnessGym:n jäsenkortin. Jäsenkorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä.

Jäsenen tulisi varmistaa ettei kukaan muu voi väärinkäyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi FitnessGym:n henkilökunnalle.

Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa FitnessGym lukitsee jäsenkortin ja toimittaa jäsenelle uuden kortin. Uudesta jäsenkortista veloitamme kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun

4. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

4.1  Jäsensopimuksen allekirjoittamalla jäsen hyväksyy sen, että FitnessGym voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää FitnessGym:n markkinointiviestien lähettämisen.

4.2  Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että FitnessGym voi tallentaa jäsenen harjoitushistoriaa. Harjoitushistorian tallentaminen mahdollistaa jäsenen harjoitusaktiivisuuden seurannan sekä ohjatun harjoittelun. Jäsenellä on aina oikeus tutustua harjoitushistoriaansa sekä vaatia sen poistamista. Saatuaan Jäseneltä pyynnön harjoitushistorian poistamisesta, harjoitushistoria poistetaan välittömästi.

5. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys) ja lomakuukaudet

5.1  Jäsensopimuksen solminut jäsen voi hakea FitnessGym:ltä jäsenyytensä jäädytystä. Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään kahdeksi (2) viikoksi ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse keskukseen. Jäädytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto toiselle paikkakunnalle, mikä on kauempana FitnessGym:iin nähden.

5.2  12kk-jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus yhteen (1) lomakuukauteen ja 24kk-jäsenyyteen kuuluu mahdollisuus kahteen (2) lomakuukauteen.

5.3  Jäädytetyltä- ja käytettyjen lomakuukausien ajalta jäseneltä ei veloiteta jäsenmaksuja kyseiseltä ajalta, mutta jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään vastaavalla ajalla.

6. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

6.1  Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä. Ellei jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen jäsensopimus sitoutumisajan päättyessä, jatkuu jäsensopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana irtisanomisajan ollessa yksi (1) kuukausi.

6.2  Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti keskuksessa.

6.3  Irtisanottaessa jäsensopimus on jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää FitnessGym:n palveluita jäsensopimuksen mukaisesti jäsensopimuksen voimassaoloajan loppuun.

6.4  Jäsen sitoutuu jäsensopimuksessa suorittamaan jäsenmaksut vähintään jäsensopimuksen voimassaoloajalta. Se, ettei jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt jäsensopimukseen perustuvia palveluita, ei ole peruste jäsensopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

6.5  Jos FitnessGym ja jäsen yhteisesti toteavat, että harjoittelu voi heikentää jäsenen terveyttä, jäsensopimus voidaan yhteisestä sopimuksesta päättää ennenaikaisesti. Jäsenelle palautetaan tällöin mahdollisesti ennakkoon maksetut jäsenmaksut, poikkeuksena kuitenkin liikuntamaksuseteleillä tehdyt suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä jäsenelle palauttaa.

Mikäli FitnessGym:llä on perusteltu syy epäillä harjoittelun heikentävän jäsenen terveyttä, voi FitnessGym keskeyttää tilapäisesti jäsenen harjoittelun ja pyytää jäsentä toimittamaan terveydenhuoltohenkilön kirjallisen lausunnon tai muun selvityksen, joka osoittaa, että harjoittelu FitnessGym:llä on jäsenen terveyden kannalta turvallista.

6.6  Jäsenellä on oikeus purkaa sopimus kesken määräajan, jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle ja FitnessGym:lle pääsy pitkittyy huomattavasti.

6.7  FitnessGym:llä on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa, jäsenmaksuja sekä ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan jäsenelle epäsuotuisia, jäsentä tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

6.8  FitnessGym:llä on oikeus lukita jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa jäsensopimus päättymään välittömästi, jos jäsen selvästi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja tai FitnessGym:n muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

  • jäsenmaksujen laiminlyönti
  • FitnessGym:n järjestyssääntöjen rikkominen
  • jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen

7. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

7.1  Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen FitnessGym:llä tulee jäsenen käyttää omalla lukolla varustettua kaappia.

7.2  Jos jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, FitnessGym:llä on oikeus murtaa jäsenen lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

7.3  FitnessGym ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista jäsenen keskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Järjestyssäännöt

8.1 Jäsen noudattaa FitnessGym:n henkilökunnan antamia ohjeita harjoittelusta ja välineiden käytöstä.

8.2.  Jäsentä pyydetään käyttämään sisäliikuntakenkiä ja pukeutumaan tilanteeseen sopiviin vaatteisiin.

8.3  Loukkaantumisvaaran takia alle 16-vuotiailla lapsilla ei ole pääsyä harjoitussaleihin tai pukuhuoneisiin.

FitnessGym:n lastenhoidon ja muiden erityistilanteiden ja jäsenyyksien yhteydessä, FitnessGym voi sallia lasten pääsyn keskukseen.

8.4  Ainoastaan FitnessGym:n henkilökunta voi ohjata jäseniä harjoituksissa.

8.5   Jäsen ei saa käyttäytyä epäkunnioittavasti tai häiritsevästi muita FitnessGym:llä olevia henkilöitä kohtaan.

8.6 Parranajo tai karvojen poisto suihkutiloissa ei ole sallittua.

8.7  Jäsenen tulee kuivata laitteet käytön jälkeen. Käsipaperia on saatavilla useista eri paikoista keskuksessa.

8.8  Jäsenen tulee palauttaa kaikki käyttämänsä välineet paikoilleen käytön jälkeen

8.9 Muiden osallistujien harjoittelurauhan vuoksi jäseneltä voidaan evätä pääsy ryhmäliikuntatunnille, jos hän saapuu myöhässä.

8.10 Jäsen ei saa käyttää missään muodossa suorituskykyä kohottavaa ainetta (doping-aineet) tai huumeita, lukuunottamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä.

9. Maksupalvelutarjoaja

9.1 Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Verifone Finland Oy (0943819-9) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Verifone Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Verifone Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen
toimittajaan.

Verifone Finland Oy, y-tunnus: 0943819-9
Keskuskatu 1 A
00100 Helsinki
Puhelin: 09 477 433
www.verifone.com/fi/fi

9.2 Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Verifone Finland Oy (0943819-9) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.